ګرانى سره خبرى           

                    محمد نعيم كاكړ/كوټه

نه سى كوى انسان ددې ګرانى سره خبرى

كوى پيړول او ګيس بيعى د آسمان سره خبرى


راغلى ده ډېر وخته وررسته داسى ګرانى

وړي سى كه غوړي سى كوى د ګرانى سره خبرى


ګرانى جوړه كړى هر دكاندار په خپل دُكان كښې

نه سى كوى ګيراك د دكاندار سره خبرى


ټول ولس مخامخ شوى دي د ګرانى سره

د ګرانى څخه ولس كوى د پريشانى سره خبرى


ټوله نړۍ مجبوره شوى ده ددې ګرانى څخه

ګرانى دا بلا كوى ددې ولس سره خبرى


اوس خو شوله زموږ په وطن باندى ګرانى

كوى نعيم په دې ګرانى كښې د مفلسى سره خبرى

…………………….…………………….