ايمانى جذبه                              

     محمد نعيم كاكړ

غلامې مې كړى نه ده مسلمان يم

ايمانى جذبه لرم اتل افغان يم

دغليم نه مې ګټلې هر ميدان ده

د بابا پاتى شوى پهلوان يم

زولنې او زنځيرونه مى شلولې

په نامه باندى مشهوره قهرمان يم

د ټپونو درديې وس هوم قرارنده

ملاتړلې هر رقيب ته په ميدان يم

چى قدم د بدو واخلى سربه او خورى

وزر داره ميزه تون ته تيز باران يم

نعيم! وايې وطنه تل دى ساتم

ستا د كاڼو ښكلولو په ارمان يم

..............................................................